O nama

Turistička agencija Pera-Turs iz Zaječara osnovana je 11.08.1998. godine. Agencija je član  grupacije za dečiji i omladinski turizam i asocijacije YUTA-e sa licencom Ministarstva turizma OTP 92/2020 – Kategorija A35, za obavljanje poslova organizatora turističkih putovanja.Glavna delatnost agencije je đački turizam u zemlji i inostranstvu. Agencija je od osnivanja pa do danas specijalozavana za organizaciju nastave u pririodi, školskih domaćih i inostranih ekskurzija, zimovanja i letovanja dece. Godišnje usluge agencije koristi preko 12.000 zadovoljnih školaraca. Pored đačkog turizma agencija vrši: organizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu, prodaju avio karata, prodaju putnog zdravstvenog osiguranja, rezervaciju hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu,prodaju letnjih i zimskih aranžmana u ulozi posrednika putovanja. Agencija radi kao porodična firma sa ciljem da opravda poverenje svojih klijenata u godinama koje dolaze.

Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garanciju putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, Beograd, Kondina br. 14 po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0006/2020 od 10.01.2020. godine, polisa osiguranja broj 300068576 od 23.01.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ u visini 350.000,- eura kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora obezbeđuju : 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja, 4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih promgramom putovanja i za slučaj B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja 1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2.za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i  sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih promgramom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Napomena: Realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 0113228686, 0113228687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul Kondina br 14 ili na mail: garancijaputovanja @yuta.rs.

Lica zadužene za reklamacije:

Gordana Pantelić 019/423-958 / Marija Mikić 019/423-959