O nama

Turistička agencija Pera-Turs iz Zaječara osnovana je 11.08.1998. godine. Agencija je organizator putovanja, licenca A broj 125/2021 i član grupacije za dečiji i omladinski turizam i asocijacije YUTA-e .Glavna delatnost agencije je đački turizam u zemlji i inostranstvu. Agencija je od osnivanja pa do danas specijalozavana za organizaciju nastave u pririodi, školskih domaćih i inostranih ekskurzija, zimovanja i letovanja dece. Godišnje usluge agencije koristi preko 12.000 zadovoljnih školaraca. Pored đačkog turizma agencija vrši: organizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu, prodaju avio karata, prodaju putnog zdravstvenog osiguranja, rezervaciju hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu,prodaju letnjih i zimskih aranžmana u ulozi posrednika putovanja. Agencija radi kao porodična firma sa ciljem da opravda poverenje svojih klijenata u godinama koje dolaze.

Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od  2.000 eura na računu BANCA INETESA (MB 07759231)  i garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete za kategoriju licence A u visini od 30.000 eura po polisi broj 470000049610 osiguravajuće kompanije „TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD”, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije prekoračuje ugvoren ukupan limit pokrića. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom  na adresu TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD, Milutina Milankovića 7a, Novi Beograd, tel. +381113305100 i mail office@triglav.rs. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko koga ih osiguravač može kontaktirati, kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da su mu uručeni opšti i posebni uslovi TRIGLAV OSIGURANJA, potvrda o garanciji putovanja i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi, i to sa putnim osiguranjem u drugačijem obimu, osiguranjem od otkaza ili prekida turističkog putovanja, osiguranjem prtljaga u drugačijem obimu i drugim vidovima osiguranja

Lica zadužene za reklamacije:

Marija Mikić 019/423-958

Obaveštenje o radnom vremenu:

Trenutno radno vreme agencije:

Ponedeljak-Petak: 09-14h

Subota/09-13h

Telefon: 019/423-958

Mail: peraturs@mts.rs

 *BUDIMPEŠTA-ADVENT*

10/12.12.2021.

79

Detaljnije informacije: https://www.instagram.com/peraturs/

Vaš Pera Turs!